Εξειδικευμένα Σεμινάρια Masterclass

21AIR: Σχεδιασμός και καλές πρακτικές αεροστεγανότητας του κτιρίου

22VENT: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας/υγρασίας.

23PHPP: Εξειδικευμένο σεμινάριο χρήσης PHPP

24PHCert : Σεμινάριο Πιστοποίησης Παθητικών Κτιρίων 

 

Λοιπά Σεμινάρια:

Το ΕΙΠΑΚ έχει την τεχνογνωσία και το υλικό να διοργανώνει και άλλα εξειδικευμένα σεμινάρια, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, όπως :

  • Τοποθέτηση κουφωμάτων με αποφυγή θερμογεφυρών
  • Καλές πρακτικές μόνωσης κελύφους
  • Σχεδιασμός συστημάτων ψύξης/θέρμανσης για παθητικά κτίρια
  • Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας
  • Υπολογισμός και αντιμετώπιση θερμογεφυρών
  • Χρήση PHPPκαι ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ